Historie

Současnost od roku 2022

V současné chvíli provozujeme osobní asistenci v Praze, pečovatelskou službu v Pardubickém kraji a projekt Archa pomoci (dobrovolnické centrum, poradna a další navazující služby). Realizujeme i aktivity pro děti a mládež. Nyní se snažíme zaměřovat se na zvyšování kapacit našich služeb a jejich metodickou podporu.

Od počátku roku 2023 se pak působnost osobní asistence rozšířila i do Středočeského kraje, a to na základě zařazení služby do krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb. K tomu došlo společně s důrazem na další zvyšování kapacit našich služeb a jejich metodickou podporu. V průběhu roku 2023 byl zahájen projekt zaměřený na integraci ukrajinských uprchlíků.

Počátkem roku 2024 došlo k rozdělení Archy pomoci na několik dílčích projektů – Neformální poradna Petrklíč, Dobrovolnické centrum Petrklíč a Půjčovna pomůcek Petrklíč. Zároveň došlo k rozšíření registrovaných sociálních služeb o odborné sociální poradenství.

Od roku 2022 je na další tříleté období předsedou spolku Bc. Jakub Fraj. Místopředsedou byl zvolen Bc. Samuel Dolejš.


Stabilizace v letech 2019 – 2022

V období let 2019 až 2022 jsme pokračovali v poskytování osobní asistence v Praze a pečovatelské službu v Pardubickém kraji. Obě služby jsou poskytovány jako terénní – tedy přímo v domácnostech klientů. Financování je zajištěno skrze krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb. Spolupracujeme i s místní správou a samosprávou – služby poskytujeme na Praze 3, Praze 4, Praze 5, Praze 6, Praze 10, v Pardubicích a v České Třebové.

V roce 2021 jsme převzali řízení projektu Archa pomoci, který v sobě zahrnuje dobrovolnické centrum, poradnu, realizuje setkávání neformálních pečujících nebo organizuje výlety pro seniory.

Pokračovali jsme v rozšiřování půjčovny kompenzačních pomůcek. Naší činnost jsme v roce 2021 rozšířili i o aktivity pro děti a mládež.

V letech 2019 až 2022 byl předsedou spolku Bc. Jakub Fraj.


Postupný rozvoj v letech 2017 – 2019

Po úspěšném ukončení pilotního evropského projektu v roce 2018 jsme se rozhodli pokračovat v naší činnosti v oblasti sociálních služeb. Konkrétně v Pardubickém kraji, kde jsme se stali součástí sítě sociálních služeb, což nám poskytlo finanční podporu pro rozvoj v tomto kraji, a v hlavním městě Praha, kde jsme tou dobou zařazení do krajské sítě očekávali. K pečovatelské službě jsme registrovali i osobní asistenci.

Velkou podporou nám během let 2018 a 2019 byli naši partneři s další podporovatelé, bez jejichž pomoci bychom přerod z pouhého testování sociální inovace 3S na plnohodnotnou sociální službu nezvládli.

Pečovatelská služba a osobní asistence, které poskytujeme, se i nadále kromě finanční efektivnosti vyznačují dostupnostíčasovou (jsme k dispozici 24 hodin denně a 7 dní v týdnu včetně víkendů a svátků) a místní (jsme terénní službou, a tak poskytujeme naše služby přímo v místě bydliště našich klientů). Naším cílem je poskytovat klientům služby, které maximálně zohledňují individuální potřeby.

V období let 2017 až 2019 byla předsedkyní spolku Renata Zahrádková.


Počátky v letech 2015 – 2017

Spolek Komunitní centrum Petrklíč vznikl v únoru 2015 jako jeden z výstupů sociální inovace podpořené Evropským sociálním fondem a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Cílem zřízení spolku byla především pilotáž nového modelu pečovatelské služby v reálných podmínkách a na fungujícím trhu sociálních služeb. Pilotní provoz byl na podzim roku 2015 úspěšně validován nezávislými experty MPSV a na jaře 2016 bylo rozhodnuto replikovat tento úspěšný a inovativní model pečovatelské služby na další místa v České republice. Partnerem projektu bylo ČS CASD, které nám poskytlo zázemí a finanční podporu.

Během realizace projektu v letech 2015 až 2018 jsme vytvořili síť regionálních poboček v 6 krajích České republiky, které zajišťovaly pečovatelskou službu v rámci efektivního modelu pečovatelské služby 3S. Výstupem projektu bylo zjištění, že v rámci testovaného modelu 3S je možné provozovat sociální služby s řádově nižšími náklady než je u podobných služeb obvyklé.

V letech 2015 až 2017 byl ve vedení spolku Samuel Vaněk v roli předsedy.


Orgány a řízení spolku

Komunitní centrum Petrklíč je spolkem dle občanského zákoníku. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která určuje počty členů orgánů spolku, volí členy předsednictva (předsedu a místopředsedu), správní rady a dozorčí radu, schvaluje změny stanov a udílí rámcové pokyny vedení spolku.

Statutárním orgánem je předsednictvo, které tvoří předseda a místopředseda. Ti jednají za spolek každý samostatně. Za spolek může jednat i člen správní rady, který k tomu dostane zmocnění, případně za určitých okolností správní rada jako celek.

Mezi zasedáními členské schůze řídí spolek správní rada v čele s předsedou spolku. Mezi zasedáními správní rady řídí spolek předsednictvo. Na činnost spolku dohlíží dozorčí rada.