MILOSTIVÉ LÉTO II – Vaše šance v případě exekuce

Dostali jste se do problémů se splácením svých závazků vůči veřejnoprávním subjektům a vznikly Vám dluhy, které přešly v exekuci? Akce „Milostivé léto II“ nabízí řešení.

Akce „Milostivé léto II“ umožňuje dlužníkům ukončit exekuční řízení pouhým zaplacením původní vymáhané částky plus poplatku exekutorovi ve výši 1.815,- Kč včetně DPH (1.500,- Kč + 21 % DPH). Odpouští se tak úroky a penále, což mohou být při dlouhotrvajících exekucích vysoké částky.

Je nutný dlužníkův proaktivní přístup, protože akce neprobíhá automaticky.

Není možné ukončit tímto způsobem všechna exekuční řízení, ale pouze ta, která splňují stanovené podmínky – viz. níže (např. se akce nevztahuje na pohledávky věřitelů na výživné a na náhradu újmy způsobené na zdraví).

Milostivé léto II bylo vyhlášeno na tři měsíce, a to od 1. 9. do 30. 11. 2022. Kdykoli během této doby je možné svou/své exekuci/e doplatit. Platí pouze pro exekuce, které byly zahájeny před datem 28. 10. 2021 a věřitelem (ten, komu se dluží) musí být veřejnoprávní subjekt (stát, kraj, obec), dále pak každý podnik a právnická osoba, ve které má stát nebo obec majetkovou účast.

Příklady veřejnoprávních subjektů a nejčastějších situací, kdy vznikají pohledávky:

 • Obec – nájemné v obecních/městských bytech, platby za svoz odpadu, za zvíře atd.
 • Česká televize, Český rozhlas – koncesionářské poplatky
 • Zdravotní pojišťovna – neuhrazené pojistné
 • Dopravní podnik – pokuty za jízdu načerno
 • ČEZ – účty za elektřinu, plyn atd. (nevztahuje se na exekuce od jiného dodavatele např. Innogy, protože v tomto případě se jedná o soukromou společnost)
 • Veřejná vysoká škola – poplatek za prodloužení studia

Zda je v konkrétní společnosti akcionářem stát nebo obec, lze zjistit na stránkách www.justice.cz.

Dále se dobrovolně do akce zapojili např.:

 • Air Bank
 • Komerční banka
 • Modrá pyramida
 • Česká spořitelna
 • Buřinka
 • Essox
 • Moneta Money Bank
 • Home Credit

Jak postupovat v případě zájmu o ukončení exekučního řízení: 

 1. Pošlete exekutorovi (dopisem nebo datovou schránkou) žádost o aktuální vyčíslení dlužné částky (jistiny), náklady exekutora číslo exekutorského účtu spolu s variabilním symbolem. Žádost nadepište: „Milostivé léto II“ a nezapomeňte uvést své kontaktní údaje (vzor žádosti lze nalézt na internetu). Pokud máte více exekucí u různých exekutorských úřadů, musíte podat žádost zvlášť každému soudnímu exekutorovi, který dlužnou částku vymáhá. Nově bude mít exekutor povinnost Vám odpovědět do 15 pracovních dnů. Žádost exekutorovi o vyčíslení dlužné jistiny je třeba poslat do 15. listopadu, jinak není garantováno, že odpoví včas.
 2. Zaplaťte dlužnou částku (jistinu), včetně nákladů exekutora na exekutorem zaslané platební údaje. Doporučuje se do popisu platby uvést např. „Úhrada jistiny + poplatku Milostivé léto.“
 3. Po zaplacení exekutorovi ho doporučeným dopisem nebo přes datovou schránku informujte, že žádáte o zahájení postupu dle právní úpravy tzv. Milostivého léta. V dopise uveďte datum uhrazení a částku, kterou jste uhradili. Tím předejdete případným chybám se zaúčtováním vaší platby, které by znemožnily ukončení exekuce.
 4. Exekutor by Vám měl přibližně do 2 měsíců zaslat písemné vyrozumění.

V případě nejasností se na nás můžete obrátit na našich kontaktech.